Jacek Pydo
Partner Zarządzający

Obszary specjalizacji: prawo spółek, prawo cywilne, prawo gospodarcze, prawo handlowe, prawo upadłościowe, prawo energetyczne, prawo ochrony środowiska, prawo nieruchomości, obsługa transakcji M&A

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Ukończył aplikację sądową. Od 2007 roku wykonuje zawód radcy prawnego. 

Praktykował w czołowych kancelariach warszawskich oraz jako prawnik wewnętrzny, obsługując podmioty z branży energetycznej. Świadczył doradztwo prawne m.in. jednemu z największych w Polsce deweloperów projektów farm wiatrowych. Od 2011 roku jest Partnerem Zarządzającym Kancelarii. 

Specjalizuje się w obsłudze skomplikowanych transakcji M&A, prawie rynków kapitałowych i prawie nieruchomości. Doradza jako ekspert przy projektach inwestycyjnych z zakresu energetyki, zapewniając wsparcie prawne na każdym etapie ich rozwoju, począwszy od projektowania inwestycji i zapewnienia finansowania, po wykonawstwo i odbiory techniczne. 

Szczególnie interesuje się zagadnieniami prawymi związanymi z wdrażaniem innowacyjnych technologii oraz wpływem bieżących zmian regulacji prawnych na sektory wydobywczy i OZE. Uczestniczy w rozwijaniu projektów wykorzystujących tzw. czyste technologie węglowe, zarówno w skali wielkoprzemysłowej, jak i w zakresie tzw. energetyki rozproszonej.

Paweł Zajkowski
Partner

Obszary specjalizacji: prawo budowlane, prawo zamówień publicznych, partnerstwo publiczno–prywatne, prawo spółek, prawo cywilne, prawo gospodarcze i handlowe, prawo upadłościowe, prawo energetyczne, odnawialne źródła energii, obsługa transakcji M&A. 

Ukończył z wyróżnieniem Wydział Prawa Uniwersytetu w Białymstoku, a następnie aplikację radcowską przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Warszawie. Autor wielu publikacji z zakresu prawa spółek, prawa cywilnego, prawa upadłościowego oraz prawa podatkowego. Od 2011 roku działa jako Partner Kancelarii.

Specjalizację w dziedzinie szeroko rozumianego prawa korporacyjnego rozpoczął w 2004 roku. W ciągu wieloletniej praktyki w dwóch renomowanych polskich kancelariach prawnych przeprowadził szereg transakcji M&A o wysokim stopniu skomplikowania. Posiada ekspercki poziom wiedzy w dziedzinie korporacyjnej.

Jest specjalistą w zakresie prawa zamówień publicznych i prawa budowlanego oraz obsługi cywilnoprawnych roszczeń kontraktowych. Na bieżąco prowadzi obsługę projektów inwestycyjno-budowlanych, ESCO, PPP, wdrażania nowoczesnych technologii. Posiada wysokie kompetencje negocjacyjne i mediacyjne.

Kompleksowo obsługiwał procesy rozwijania, budowy i sprzedaży projektów z zakresu energii odnawialnej oraz procesy inwestycyjne dotyczące finansowania jednego z największych w Polsce deweloperów projektów OZE.

Ceniony za umiejętność argumentacji i precyzję języka, a także kreatywność, przenikliwość i skrupulatne podejście do analizowanych problemów.

Agnieszka Chorab
Counsel

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Członek Izby Adwokackiej w Warszawie.

Praktyk z zakresu prawa i postępowania administracyjnego oraz sądowoadministracyjnego. Zajmuje się aspektami prawnymi procesu inwestycyjnego, audytami nieruchomości oraz sprawami z zakresu planowania i zagospodarowania przestrzennego, a także obsługą prawną jednostek samorządu terytorialnego.

Doświadczenie zawodowe zdobyła pracując w Naczelnym Sądzie Administracyjnym, gdzie zajmowała się sprawami z zakresu planowania i zagospodarowania przestrzennego, lokalizacji inwestycji celu publicznego, opłat adiacenckich, prawa budowlanego, rent planistycznych oraz ochrony środowiska, w tym środowiskowych uwarunkowań zgody na realizację przedsięwzięcia.

Reprezentuje klientów w postępowaniach przed Prezesem Urzędu Regulacji Energetyki oraz przed innymi organami administracji publicznej w sprawach związanych z sektorem elektroenergetycznym oraz sektorze gazowym, a także w podsektorach elektrociepłowni i ciepłowniczym, odnawialnych źródeł energii i paliwowym;

Michal Łysakowski
Associate

Obszary specjalizacji: prawo spółek, prawo cywilne, prawo gospodarcze, prawo pracy, prawo ochrony danych osobowych. 

W 2015 r. uzyskał tytuł radcy prawego.  Zajmuje się kompleksową obsługą korporacyjną Klientów Kancelarii, tym w zakresie planowania i realizacji procesów M&A oraz procesów restrukturyzacyjnych.

Nadzoruje i koordynuje bieżące działania organów Klientów Kancelarii pod kontem zgodności z przepisami prawa oraz wymogami aktów korporacyjnych (Obszar Compliance).

Posiada duże doświadczenie w zakresie opracowywania i negocjowania umów handlowych w szczególności dla podmiotów działających w branży budowlanej, energetycznej oraz w sektorze optymalizacji procesów zatrudnienia (HR, praca tymczasowa, outsourcing).

Odpowiada zarówno za bieżące wsparcie Klientów Kancelarii w zakresie prawa pracy jak również za wdrażanie rozwiązań skierowanych na optymalizację zatrudnienia.

Współpracuje z Centrami Usług Wspólnych Klientów korporacyjnych oraz doradza klientom indywidulanym.

Kompetencje w zakresie prawa pracy zdobywał między innymi w ramach obsługi prawnej podmiotów profesjonalnie działających na rynku pracy – agencji zatrudnienia oraz podmiotów świadczących usługi outsourcingu.

Posiada bogate doświadczenie w przygotowywaniu oraz wdrażania procedur z zakresu ochrony danych osobowych. Wspiera Klientów Kancelarii w zakresie planowania procesów gospodarczych pod kątem ich dostosowania do wymogów regulacji z zakresu ochrony danych osobowych, prowadzi audyty wewnętrzne skierowane na identyfikację zagrożeń związanych z tematyką danych osobowych.

Doradza zarówno Administratorom danych osobowych jak i ich Procesorom. Wspiera Inspektorów Ochrony Danych Osobowych oraz współpracuje z podmiotami wdrażającymi mechanizmy zabezpieczania danych osobowych.

Ceniony za kompleksowe podejście do analizowanych zagadnień oraz łączenie wiedzy z różnych dziedzin prawa. Cechują go umiejętności precyzyjnej analizy procesów gospodarczych oraz identyfikacji potrzeb Klientów.

 

 

Anna Bochenek-Hołoga
Associate

Obszary specjalizacji: prawo handlowe, prawo nieruchomości, procedura cywilna, prawo cywilne, prawo autorskie i prawa pokrewne.

Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Europejskiej Wyższej Szkoły Prawa i Administracji. Ukończyła aplikację radcowską przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Warszawie. Od 2014 r. wykonuje zawód radcy prawnego.

Od ponad 14 lat doświadczenie zawodowe zdobywa w kancelariach warszawskich, a przez ostatnich 5 lat samodzielnie zajmuje stanowisko radcy prawnego, nabywając doświadczenie przede wszystkim  w takich sferach jak prawo handlowe i prawo cywilne. Specjalizuje się w obsłudze korporacyjnej grup kapitałowych. Przeprowadzała kompleksowe audyty w zakresie nabywania projektów energetycznych, w tym OZE. Obsługuje podmioty gospodarcze w kwestiach dotyczących ładu korporacyjnego, dbając o zgodne z prawem funkcjonowanie poszczególnych organów. W swojej zawodowej karierze nabyła także doświadczenie w zakresie prawa nieruchomości, prowadziła spory sądowe, a także była niezależnym konsultantem z zakresu prawa podatkowego.

Konstruuje umowy z zakresu prawa nieruchomości a także inne umowy z zakresu cywilno-gospodarczego. Koordynuje procesy związane z wdrażaniem zmian i wykonuje audyty kontrolne. 

Biegle posługuje się językiem angielskim i językiem francuskim.

Barbara Szachniewicz
Counsel

Obszary specjalizacji: postępowanie sądowe, prawo cywilne i gospodarcze, prawo upadłościowe, prawo pracy i rodzinne. 

Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego. Ukończyła tam także Podyplomowe Studium Prawa Europejskiego. W 1997 roku, po zakończeniu etatowej aplikacji sądowej w Sądzie Wojewódzkim w Gdańsku, zdała egzamin sędziowski z bardzo dobrym wynikiem i w tym samym roku zaczęła orzekać w Sądzie Rejonowym w Gdyni. Następnie w latach 2004–2009 orzekała w Sądzie Okręgowym w Gdańsku. W związku z wieloletnią pracą na stanowisku sędziego posiada bogate doświadczenie w zakresie prawa procesowego, (zwłaszcza cywilnego i gospodarczego), a także w postępowaniu przed sądami zarówno pierwszej, jak i drugiej instancji. 

Od czasu przejścia do zawodu adwokata zajmuje się obsługą prawną firm – specjalizuje się w reprezentowaniu przedsiębiorców przed sądami powszechnymi i arbitrażowymi w sprawach gospodarczych, cywilnych, upadłościowych, i pracowniczych. Prowadzi również sprawy rodzinne, ze szczególnym uwzględnieniem spraw majątkowych związanych z działalnością gospodarczą stron.

Anna Ligocka-Działek
Junior Associate

Obszary specjalizacji: prawo korporacyjne, procesy transformacyjne spółek,  prawo zamówień publicznych, bieżąca obsługa prawna podmiotów gospodarczych, spory sądowe, prawo cywilne.

Ukończyła studia na kierunku Międzynarodowe stosunki gospodarcze o specjalności Biznes Międzynarodowy na Wydziale Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, broniąc pracę z zakresu fuzji i przejęć w sektorze bankowym. Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uczelni Łazarskiego. Aplikant radcowski przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Warszawie.

Doświadczenie zdobywała we wrocławskich i warszawskich kancelariach prawnych i podatkowych. Uczestniczyła w procesach tworzenia spółek oraz złożonych struktur grup kapitałowych. Doradza Klientom w zakresie optymalnych rozwiązań biznesowych, opiniowała i sporządzała szereg umów na potrzeby przedsięwzięć realizowanych przez podmioty z branży doradztwa personalnego, prowadziła skuteczne negocjacje.

Wspiera zespół w zakresie doradztwa prawnego przy realizacji projektów z zakresu prawa budowlanego, prawa zamówień publicznych, energii odnawialnej a także projektów realizowanych w formule ESCO.

Reprezentuje klientów w postępowaniach sądowych  z zakresu prawa cywilnego, gospodarczego i prawa pracy a także przed organami administracji oraz podczas rozmów ugodowych i mediacji.

Maciej Gronner
Counsel

Główne obszary specjalizacji: prawo cywilne, prawo zamówień publicznych. 

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego oraz Wydziału Dziennikarstwa i Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego. Ukończył aplikację radcowską przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Warszawie, a następnie złożył z wynikiem pozytywnym egzamin radcowski. 

Posiada wieloletnie doświadczenie zawodowe w dziedzinie zamówień publicznych zdobyte dzięki pracy w jednej z warszawskich kancelarii prawnych, gdzie zajmował się obsługą prawną zamawiających, w tym zamawiających sektorowych, a także wykonawców ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego. 

W ramach swojej praktyki wielokrotnie doradzał zamawiającym w sprawach związanych z przeprowadzaniem postępowań o udzielenie zamówienia publicznego. Opracowywał projekty dokumentacji przetargowej dla przedmiotowych postępowań, zapewniał wsparcie prawne zamawiającym w toku prowadzonych postępowań, a także w czasie realizacji zamówienia przez wykonawców, w szczególności w zakresie dopuszczalności dokonania zmian zawartych umów. Przeprowadzał również kontrolę prawidłowości udzielanych zamówień publicznych przez beneficjentów programów finansowanych ze środków pochodzących z UE mające na celu weryfikację czy wybór wykonawców nastąpił zgodnie z obowiązującymi regulacjami. 

Istotną część jego doświadczenia stanowi doradztwo na rzecz wykonawców, zarówno na etapie ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego – począwszy od analizy dokumentacji przetargowej, sporządzania lub weryfikacji ofert, udzielania odpowiedzi na wezwania do wyjaśnień treści oferty i rażąco niskiej ceny, oceny zasadności wniesienia środków ochrony prawnej wobec czynności zamawiającego w postępowaniu, a kończąc na sporządzaniu odwołań do Krajowej Izby Odwoławczej, jak i podczas realizacji kontraktu publicznego.

Karolina Błaszczyk
Junior Associate

Obszary specjalizacji: prawo energetyczne, prawo budowlane, prawo handlowe, postępowanie cywilne oraz postępowanie administracyjne. 

Aplikantka radcowska przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Warszawie. Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Swoją pracę magisterską poświęciła zagadnieniu bezpieczeństwa energetycznego obywateli, ocenioną i obronioną na ocenę bardzo dobrą. Doświadczenie zawodowe zdobywała między innymi odbywając praktyki w IV Wydziale Cywilnym Sądu Okręgowego w Warszawie.

W kancelarii pracuje nad projektami z zakresu energetyki świadcząc usługi na rzecz międzynarodowych podmiotów działających w sektorze energetycznym. Zajmuje się również bieżącą obsługą klientów korporacyjnych oraz zagadnieniami z obszaru postępowania cywilnego wspomagając zespół kancelarii w prowadzeniu sporów sądowych.

Szczególnie interesuje się zagadnieniami związanymi z zapewnianiem bezpieczeństwa energetycznego oraz rynkiem odnawialnych źródeł energii w Polsce.

Katarzyna Szczegot
office manager

Absolwentka Wydziału Administracji i Nauk Społecznych Politechniki Warszawskiej, kierunku administracja o specjalizacji finanse i bankowość oraz absolwentka Wydziału Profilaktyki Społecznej i Resocjalizacji Uniwersytetu Warszawskiego. 

W Kancelarii odpowiada za wsparcie administracyjne naszego zespołu. Ceniona za najwyższy stopień profesjonalizmu, zaangażowanie i dokładność.

Sprawdź nasze kompetencje

Uważnie słuchamy starając się dotrzeć do istoty problemu. Rozpocznij od przedstawienia nam sytuacji i przekonaj się o naszym proaktywnym podejściu do Twoich potrzeb.