Nowelizacja ustawy o OZE – szansa na rozwój spółdzielni energetycznych

NOWELIZACJA USTAWY O OZE – SZANSA NA ROZWÓJ SPÓŁDZIELNI ENERGETYCZNYCH

29 września 2019 r. weszła w życie ustawa z dnia 19 lipca 2019 roku o zmianie ustawy o odnawialnych źródłach oraz niektórych innych ustaw. Wprowadziła ona kilka pozytywnych zmian mających na celu między innymi rozwój prosumenckiego wytwarzania energii elektrycznej. Dostrzeżono także konieczność rozwoju spółdzielni energetycznych i w tym celu podjęto kilka istotnych zmian legislacyjnych.

Ważną zmianą jest nowe pojęcie spółdzielni energetycznej. Obecnie przez spółdzielnię energetyczną rozumie się: spółdzielnię w rozumieniu ustawy z dnia 16 września 1982 r. – Prawo spółdzielcze (Dz.U. z 2018r. poz.1285 oraz z 2019r. poz.730, 1080 i 1100) lub ustawy z dnia 4 października 2018 r. o spółdzielniach rolników (Dz.U. poz.2073), której przedmiotem działalności jest wytwarzanie energii elektrycznej lub biogazu, lub ciepła, w instalacjach odnawialnego źródła energii i równoważenie zapotrzebowania energii elektrycznej lub biogazu, lub ciepła, wyłącznie na potrzeby własne spółdzielni energetycznej i jej członków, przyłączonych do zdefiniowanej obszarowo sieci dystrybucyjnej elektroenergetycznej o napięciu znamionowym niższym niż 110 kV lub sieci dystrybucyjnej gazowej, lub sieci ciepłowniczej. Przedmiotem działalności spółdzielni energetycznej może być wytwarzanie energii elektrycznej lub ciepła, lub biogazu w instalacjach odnawialnego źródła energii stanowiących własność spółdzielni energetycznej lub jej członków.

Spółdzielnia powinna spełniać łącznie następujące warunki:

1) prowadzić działalność na obszarze gminy wiejskiej lub miejsko-wiejskiej w rozumieniu przepisów o statystyce publicznej lub na obszarze nie więcej niż 3 tego rodzaju gmin bezpośrednio sąsiadujących ze sobą;

2) liczba jej członków musi być mniejsza niż 1000;

3) w przypadku gdy przedmiotem jej działalności jest wytwarzanie:

a) energii elektrycznej, łączna moc zainstalowana elektryczna wszystkich instalacji odnawialnego źródła energii:

–  umożliwia pokrycie w ciągu roku nie mniej niż 70% potrzeb własnych spółdzielni energetycznej i jej członków,

–  nie przekracza 10 MW,

b) ciepła, łączna moc osiągalna cieplna nie przekracza 30 MW,

c) biogazu, roczna wydajność wszystkich instalacji nie przekracza 40 mln m3.

 

Nowością jest możliwość korzystania przez spółdzielnie energetyczne z instrumentu „opustów”. Dotychczas taką możliwość mieli tylko prosumenci energii odnawialnej. Z „opustów” mogą korzystać spółdzielnie energetyczne, które  będą wytwarzać energię elektryczną w celu jej zużycia na własne potrzeby z możliwością częściowego „zmagazynowania” wprowadzonych nadwyżek energii elektrycznej poprzez dokonanie odpowiedniego rozliczenia przez sprzedawcę energii.

Korzystny jest także mechanizm rozliczenia ilości energii elektrycznej wprowadzonej do sieci wobec ilości energii elektrycznej pobranej przez spółdzielnie energetyczne w celu zużycia na potrzeby własne przez spółdzielnię. Będzie ono następować w stosunku ilościowym 1 do 0,6. Oznacza to, że za 1 kWh energii elektrycznej wprowadzonej do sieci, spółdzielnia będzie mogła odebrać 0,6 kWh. Operator systemu dystrybucyjnego, z którym zamierza współpracować spółdzielnia energetyczna zobowiązany jest zawrzeć z nią umowę kompleksową.  

Niewątpliwą zachętą do zakładania spółdzielni energetycznych jest fakt, że od ilości energii elektrycznej wytworzonej w instalacjach OZE spółdzielni energetycznej a następnie zużytej przez odbiorców energii spółdzielni nie nalicza się opłaty OZE, opłaty mocowej w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 8 grudnia 2017 r. o rynku mocy i opłaty kogeneracyjnej. Nie stosuje się też obowiązku przedstawiania świadectw pochodzenia lub uiszczenia opłaty zastępczej (art. 52 ust. 1 ustawy o OZE) oraz świadectw efektywności energetycznej (art. 10 ustawy o efektywności energetycznej).

Warto zaznaczyć, że spółdzielnia energetyczna może podjąć działalność po zamieszczeniu jej danych w wykazie spółdzielni energetycznych, który prowadzi Dyrektor Generalny KOWR.

Podsumowując, nowelizacja ustawy o odnawialnych źródłach energii stanowi krok do rozwoju spółdzielni energetycznych, w pewnym stopniu regulując ich sytuację prawną. Trzeba tu szczególnie docenić instrumenty mające na celu zachęcenie do zakładania spółdzielni. Na dzień 29 sierpnia 2019 r. we wspomnianym wyżej wykazie prowadzonym przez Dyrektora Generalnego KOWR nie widnieje żadna spółdzielnia energetyczna. Diametralnie inna sytuacja jest za naszą zachodnią granicą. W Niemczech funkcjonuje bowiem blisko 900 spółdzielni energetycznych.

Miejmy nadzieję, że wprowadzone przepisy zachęcą do zakładania spółdzielni energetycznych a Polska podąży śladem zachodnich sąsiadów. 

Autor: Karolina Błaszczyk, Junior Associate w Kancelarii Pydo i Wspólnicy.

Zadaj nam pytanie

Zadzwoń do nas lub wypełnij poniższy formularz, a skontaktujemy się z Tobą. Staramy się odpowiadać na wszystkie zapytania w ciągu 24 godzin w dni robocze.