Nowa energia dla prosumentów?

19 lipca Sejm uchwalił ustawę o zmianie ustawy o odnawialnych źródłach energii („ustawa o OZE”) oraz niektórych innych ustaw. 5 sierpnia ustawa została przekazana Prezydentowi do podpisu. Jednym z zamierzeń nowelizacji jest wprowadzenie przepisów wspierających rozwój prosumenckiego wytwarzania energii elektrycznej.

Pojęcie prosumenta znajdujące się w art. 2 pkt 27a ustawy o OZE zostało wprowadzone ustawą z dnia 22 czerwca 2016 r. o zmianie ustawy o odnawialnych źródłach energii oraz niektórych innych ustaw i oznacza „odbiorcę końcowego dokonującego zakupu energii elektrycznej na podstawie umowy kompleksowej, wytwarzającego energię elektryczną wyłącznie z odnawialnych źródeł energii w mikroinstalacji w celu jej zużycia na potrzeby własne, niezwiązane z wykonywaną działalnością gospodarczą regulowaną ustawą z dnia 6 marca 2018 r. – Prawo przedsiębiorców (Dz. U. poz. 646, 1479, 1629, 1633 i 2212), zwaną dalej “ustawą – Prawo przedsiębiorców””.

Regulacje dotyczące prosumentów stwarzały wiele problemów interpretacyjnych. Wśród nich wymienić można zasady rozliczeń między prosumentami a sprzedawcami energii powodujące możliwość dysponowania przez sprzedawców niejako „darmową energią”. Także jako minus dotychczasowej definicji wskazywano brak objęcia nią przedsiębiorców chcących zainstalować mikroinstalację i korzystać z „opustów”.

Nowelizacja ustawy o OZE ma zmienić definicję prosumenta. Do nowej definicji mają być włączone małe i średnie przedsiębiorstwa, dzięki czemu zostanie wykorzystany ich potencjał w zakresie produkcji energii z odnawialnych źródeł. Zmiany mają dotyczyć także instrumentu „opustów”, czyli systemu bezgotówkowych rozliczeń pomiędzy prosumentem a sprzedawcą energii. Prosument wytwarzajacy energię elektryczną w mikroinstalacji o łącznej mocy zainstalowanej elektrycznej większej niż 10 kW za 1 kWh energii wprowadzonej do sieci będzie mógł odebrać 0,7 kWh natomiast wytwarzajacy energię elektryczną w  mikroinstalacji o mocy nie większej niż 10 kW będzie możliwe rozliczenie w stosunku 1 do 0,8.

Proponowana w nowelizacji ustawy definicja prosumenta ma brzmieć następująco: „prosument energii odnawialnej – odbiorcę końcowego wytwarzającego energię elektryczną wyłącznie z odnawialnych źródeł energii na własne potrzeby w mikroinstalacji, pod warunkiem, że w przypadku odbiorcy końcowego niebędącego odbiorcą energii elektrycznej w gospodarstwie domowym, nie stanowi to przedmiotu przeważającej działalności gospodarczej określonej zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 40 ust. 2 ustawy z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej (Dz. U. z 2019 r. poz. 649 i 730)”. Można zauważyć, że w projekcie sprecyzowano dotychczas używane określenie „prosumenta” dodając określenie „energii odnawialnej”.  Pojęcie prosumenta dotyczy bowiem nie tylko osoby wytwarzającej energię. Oznacza ogólnie osobę, która jest jednocześnie producentem i konsumentem określonych dóbr.

Ciekawym rozwiązaniem jest możliwość sprzedaży energii elektrycznej wybranemu przez wytwórcę podmiotowi innemu niż sprzedawca zobowiązany. Prosumenci będą mogli wybrać nie tylko podmiot, któremu sprzedadzą nadwyżkę, ale także cenę sprzedaży. Dzięki temu zakup energii ma się odbywać na zasadach rynkowych. W nowelizacji wprowadzono także obowiązek zawarcia odpowiedniej umowy pomiędzy prosumentem a wybranym przez niego sprzedawcą energii. Jeśli wybrany przez prosumenta sprzedawca nie zgodzi się na odkupienie energii, będzie musiał to zrobić sprzedawca zobowiązany po cenie wskazanej w art. 41 ust. 8 ustawy o OZE, która wynosi 100% średniej ceny sprzedaży energii elektrycznej na rynku konkurencyjnym w poprzednim kwartale ogłoszonej przez Prezesa URE na podstawie art. 23 ust. 2 pkt 18a ustawy – Prawo energetyczne Rozwój rynku prosumenckiego mają ułatwić przepisy dotyczące zasad budowy instalacji OZE. Ważną zmianą jest wprowadzenie w ustawie o planowaniu i  zagospodarowaniu przestrzennym przepisu stanowiącego, że plan miejscowy przewidujący możliwość lokalizacji budynków musi umożliwiać również lokalizację mikroinstalacji także w przypadku innego przeznaczenia terenu niż produkcyjne, chyba że ustalenia planu miejscowego zakazują lokalizacji takich instalacji.  

Odpowiedzią na problemy prosumentów dotyczące rozliczania nadwyżek energii jest doprecyzowanie, iż zgormadzona nadwyżka ma przechodzić na kolejne okresy, co uniemożliwi wprowadzanie przez sprzedawców krótkich okresów rozliczeniowych, które uniemożliwiały rozliczanie nadwyżek letnich na poczet okresu zimowego.

Zawarte w nowelizacji zmiany należy ocenić pozytywnie. Są one odpowiedzią na zgłaszane wcześniej zastrzeżenia do dotychczas obowiązujących przepisów a także szansą na rozwój rynku prosumenckiego. Istnieje szansa, że dzięki znowelizowanym przepisom prosumenci zyskają większą motywację do wytwarzania energii.

Na zakończenie warto dodać, że wraz z pracami nad nowelizacją Ministerstwo Energii we współpracy Ministerstwem Środowiska przygotowało program „Mój Prąd”, który polega na dofinansowaniu budowy instalacji fotowoltaicznych. Na pochwałę zasługuje fakt, że wraz ze zmianą przepisów podjęto także faktyczne działania promujące rynek prosumencki w Polsce. Oby działania te spotkały się z zainteresowaniem społeczeństwa. 

 

Autor: Karolina Błaszczyk, Junior Associate w Kancelarii Pydo i Wspólnicy

Zadaj nam pytanie

Zadzwoń do nas lub wypełnij poniższy formularz, a skontaktujemy się z Tobą. Staramy się odpowiadać na wszystkie zapytania w ciągu 24 godzin w dni robocze.